Vedtægter

Vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af  bekendtgørelse nr. 164 af 16. marts 2004 af lov om menighedsråd om RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift. 
De menighedsråd i sogne beliggende i Ribe Stift, der samarbejder om den folkekirkelige Skoletjeneste RAMS, beslutter på ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 28/4 2009 fra dags dato at ændre vedtægten  til efterfølgende: 

Hjemsted og formål

§1
Hjemstedet for RAMS er Ribe Stift.

§2
RAMS har til formål at styrke og udvikle samarbejdet mellem skole og kirke i det i § 1 nævnte område. Samarbejdet finder - i  respekt for den gensidige uafhængighed parterne imellem - sted i en forståelse for nødvendigheden af oplysning om kristendommen.

Hensigten er at give eleverne forbedrede muligheder for gennem personlig oplevelse og iagttagelse at stifte øget bekendtskab med det lokale kirkeliv og derved bidrage til elevens grundlag for personlig stillingtagen til sin egen - af kristendommen prægede - kultur. Målgruppen omfatter børnehaveklasse til og med 10. klasse. Efter RAMS’ repræsentantskabs beslutning kan målgruppen udvides til også at omfatte såvel førskolebørn som de 16- 19 åriges uddannelser samt videregående uddannelser.

RAMS skal medvirke til at gøre det lettere for den enkelte lærer at gøre brug af og etablere kontakten til kirke, sogn og præster i det lokale skoledistrikt. RAMS's medvirken omfatter såvel faget kristendomskundskab som andre fag samt  tværfaglige undervisningsforløb. Jfr. i øvrigt § 16.

Der tilstræbes en så løs struktur i RAMS's virksomhed, at de enkelte sogne og skolers forskellighed og egenart respekteres.

RAMS knytter i fornødent omfang forbindelse til Religionspædagogisk Stiftssamling i Ribe Stift, Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster, andre relevante samarbejdspartnere i Ribe Stift  samt folkekirkelige skoletjenester andre steder i landet.

De samarbejdende menighedsråd opretter et sekretariat og ansætter medarbejdere i nærmere bestemt omfang, jfr. § 16.

Samarbejdets form

§3
RAMS er en forening, hvor medlemmerne hæfter i forhold til folketallet i de enkelte sogne. Medlemmernes ejendomsret til RAMS's aktiver deles på samme måde som hæftelsen.

Deltagerne i samarbejdet

§4
RAMS's medlemmer er menighedsråd i Ribe Stift.
Efter RAMS's stiftelse kan nye medlemmer optages på vilkår fastsat af repræsentantskabet i hvert enkelt tilfælde. Vilkårene godkendes af Kirkeministeriet.
Et medlem kan opsige sit medlemsskab med 12 måneders varsel med udgangen af et menighedsråds valgperiode. Dog kan et medlem udtræde af RAMS med kortere varsel, såfremt alle de øvrige medlemmer samtykker heri. I særlige tilfælde kan Kirkeministeriet give tilladelse til, at et medlem udtræder uden de øvrige medlemmers samtykke, jfr. menighedsrådslovens § 43, stk. 5.
Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen andel af RAMS's aktiver, jfr. dog § 18, stk. 2 om RAMS's opløsning.
Et udtrædende medlem vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af RAMS's evt. gæld på udtrædelsestidspunktet, indtil denne gæld er afviklet.

Økonomiske forhold m.v.

§5
Medlemmerne påtager sig hvert år på budgettet at optage et beløb, hvis samlede størrelse er tilstrækkelig til at finansiere driften af RAMS's aktiviteter i det kommende år. Medlemsbidraget fastsættes i henhold til folketal, jfr. § 3.
Repræsentantskabet kan, såfremt forholdene gør det nødvendigt, pålægge medlemmerne at foretage yderligere indskud i samme forhold som efter § 3.
Nye medlemmers indskud fastsættes af repræsentantskabet.

Repræsentantskabets sammensætning

§ 6
Repræsentantskabet består af 1 valgt medlem valgt af hvert af de deltagende menighedsråd samt 1 præst valgt af præsterne fra hvert af de deltagende provstier. En repræsentant kan ikke lade sig repræsentere ved fuldmagt.
Skolechefer og provster kan deltage som observatører eller udpege en observatør til at deltage i repræsentantskabet. Skolebestyrelser, elevråd og pædagogiske råd kan ligeledes - efter nærmere af repræsentantskabet fastsatte retningslinjer - udpege observatører.
Hver repræsentant har 1 stemme.
For hver repræsentant udpeges en stedfortræder, der ved repræsentantens forfald træder i dennes sted.
Repræsentantskabet fungerer indtil 1. februar efter et menighedsrådsvalgår. Nye repræsentanter og stedfortrædere vælges af menighedsrådene inden den 1. februar efter menighedsrådsvalgåret.

Repræsentantskabets kompetence
§ 7
Repræsentantskabet er RAMS's øverste myndighed.
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes en gang årligt i april måned.
Revisor deltager i mødet.

§ 8
Forretningsudvalget indkalder til repræsentantskabsmødet senest 2 måneder før afholdelsen. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være forretningsudvalgets formand i hænde senest tre uger før mødet. Senest 14 dage før mødet udsender forretningsudvalgsformanden endelig dagsorden bilagt regnskab og budgetforslag. Dagsordenen skal mindst indeholde flg. Punkter: 1) valg af dirigent; 2) valg af referent; 3) beretning; 4) regnskab; 5) budget; 6) indkomne forslag, samt  7) i året efter et menighedsrådsvalgår valg til forretningsudvalg.
Ekstraordinære repræsentantskabsmøder afholdes, når forretningsudvalget, revisor eller mindst 2/3 af repræsentantskabet begærer det, og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§ 9
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst en tredjedel af repræsentanterne er til stede.
Repræsentantskabet træffer beslutning ved simpelt flertal.
Til beslutning om vedtægtsændringer  kræves, at 2/3 af repræsentantskabets medlemmer deltager i afstemningen, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Har 2/3 af repræsentantskabets medlemmer ikke deltaget i afstemningen, men er 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, indkalder forretningsudvalget til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget gyldigt kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange der deltager i afstemningen.

Til beslutning om RAMS's opløsning kræves, at 2/3 af repræsentantskabets medlemmer deltager i afstemningen, og at 2/3 stemmer for beslutningen.
Der føres protokol over repræsentantskabets beslutninger.

§ 10
Repræsentantskabet fastlægger hovedprincipperne for RAMS's drift.
Repræsentantskabet fastsætter de overordnede retningslinjer for medarbejdernes opgaver.
Repræsentantskabet fastsætter størrelsen af medlemmernes indskud, jfr. §§ 3 og 5.
Forretningsudvalgets sammensætning

§ 11
Forretningsudvalget består af 7 repræsentantskabsmedlemmer. Forretningsudvalget vælges på repræsentantskabets første møde. Der vælges yderligere 2 suppleanter. Det tilstræbes, at mindst 4 læge medlemmer har sæde i forretningsudvalget.
Forretningsudvalget fungerer i samme periode som repræsentantskabet, dog indtil efter afholdelse af  valg til nyt repræsentantskab.
Det nyvalgte forretningsudvalg afholder sit konstituerende møde inden udgangen af april måned.
På sit konstituerende møde vælger forretningsudvalget sin formand, der tillige er formand for repræsentantskabet. Ligeledes vælges den person, der sammen med formanden er tegningsberettiget.
Formanden og kassereren modtager et årligt honorar. Honorarets størrelse godkendes på repræsentantskabsmødet efter indstilling fra forretningsudvalget. Telefongodtgørelse udbetales efter tilsvarende retningslinier.

§ 12
Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Forretningsudvalget træffer beslutning ved simpelt flertal. Hvis stemmerne står lige, afgør formandens stemme udfaldet.
Forretningsudvalgsmøder indkaldes på formandens foranledning med 7 dages varsel.
Ethvert forretningsudvalgsmedlem kan begære ekstraordinært udvalgsmøde afholdt.
Forretningsudvalget fører en protokol over sine beslutninger.
Forretningsudvalgets kompetence

§ 13
Forretningsudvalget udgør RAMS's daglige ledelse.

Forretningsudvalgets opgave er at etablere sekretariat, at ansætte medarbejdere og holde tilsyn med disse, at holde repræsentantskabet og menighedsrådene  orienteret om RAMS's virksomhed og bidrage med ideer og inspiration hertil samt at sikre bredden i samarbejdet mellem skole og kirke, herunder at orientere skoler og skolebestyrelser.

Tegningsret

§ 14
Forretningsudvalget tegnes af formanden og et dertil valgt forretningsudvalgsmedlem i forening, jfr. § 11, stk. 4.

Tilsynet

§ 15
Kirkeministeriets godkendelse kræves til vedtægtsændringer, ind- og udtræden af medlemmer jfr. §4, opløsning af RAMS jfr. § 18 og menighedsrådslovens § 43 stk. 5 og 6, fusion med eller deltagelse i selskaber, låntagning, pantsætning og anden garantistillelse samt køb og salg af fast ejendom.

Medarbejdere og sekretariat

§ 16
Menighedsrådene ansætter via RAMS's forretningsudvalg som medarbejdere - ledende konsulent/og konsulent(er) - 1 teolog/præst og 1 lærer samt efter behov en sekretær. Evt. yderligere ansættelser sker efter repræsentantskabets beslutning herom. Ansættelsen af teologen/præsten foretages efter indhentet udtalelse fra Biskoppen over Ribe Stift.

Medarbejdernes geografiske arbejdsområde er Ribe Stift, jfr. § 1. Medarbejdernes daglige hjemsted er sekretariatet, hvis oprettelse og placering det påhviler forretningsudvalget at sørge for, jfr. § 13, stk. 2.

Medarbejdernes  stillingsindhold omfatter bl.a.: periodevis deltagelse i undervisning; samling, fremstilling og udvikling af undervisningsmaterialer baseret bl.a. på lokale forhold; koordinering af konkrete projekter mellem sogne og skoler i et område; formidling af kontakt til skoler; at være idébank og inspirationscenter; at arrangere kurser; at yde konsulentbistand til lokale initiativer samt at forestå kontakten til Religionspædagogisk Stiftssamling i Ribe Stift, Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster, andre relevante samarbejdspartnere i Ribe Stift samt folkekirkelige skoletjenester andre steder i landet.

Budget, regnskab og revision

§ 17
RAMS's regnskabsår er kalenderåret.

Forretningsudvalget udarbejder et årligt budgetforslag.

Budgetforslaget for det kommende regnskabsår tilsendes medlemmerne senest 1. marts og skal foreligge ved udsendelsen af den endelige dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde.

Årsregnskabet, der skal udarbejdes og underskrives af forretningsudvalget, revideres af en provstirevisor udpeget af Stiftsøvrigheden.

Det reviderede regnskab forelægges repræsentantskabet til godkendelse ved det ordinære repræsentantskabsmøde i det efterfølgende år og indsendes inden udgangen af maj måned til Stiftsøvrighedens godkendelse og til orientering i provstierne.

Opløsning

§ 18
Beslutning om RAMS's opløsning træffes efter bestemmelsen i § 9, stk. 4. Vilkårene for opløsningen godkendes af Kirkeministeriet.

Et eventuelt overskud eller underskud ved RAMS's opløsning udbetales, hhv. dækkes af medlemmerne i forhold til deres hæftelse jfr. § 3.

Tvister

§ 19
Enhver tvist om nærværende vedtægts forståelse, fortolkning eller udfyldning eller om forholdet mellem RAMS og et medlem eller medlemmerne indbyrdes afgøres endeligt af Kirkeministeriet.

Ikrafttræden

§ 20
Denne vedtægt træder i kraft den 28. april 2009.

§ 21
Optagelse som medlem af RAMS sker ved udfyldelse og underskrivelse af indmeldelsesblanket, som RAMS’ forretningsudvalg fremsender på begæring.

§ 22
De berørte sognes beboere kan gøre sig bekendt med vedtægten følgende steder: hos RAMS’ Hjemmeside, menighedsrådene, sognepræsterne, kordegnekontorerne samt skolerne i medlemssognene.