Op på dupperne med Darwin

Darwin

RAMS, Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift indbyder hermed klassetrinnene 7. – 10. årgang til deltagelse i et tværfagligt projekt om tro og viden,

 OP PÅ DUPPERNE MED DARWIN er et grydeklart undervisningsmateriale til lærere og elever på 7. – 10. årgang. Undervisningshæftet indeholder fagligt baggrundsstof, der lægger op til brug i en tværfaglig emneuge eller til en uge / periode, hvor flere fag på det normale skema trækker på samme hammel.

Flg. fag kan indgå: Kristendomskundskab, biologi, historie, dansk, samfundsfag og idræt, engelsk og geografi.

Der er specifikt baggrundsstof til hvert af de involverede fag. Ligeledes er der forslag til praktiske øvelser og oplæg til drøftelser, hvor eleverne bl.a. får mulighed for at sætte Darwins tanker i relation til deres egen tilværelse og dens problemstillinger. Herunder skal de gøre sig overvejelser om begrebet ”survival of the fittest” og kristendommens bud om næstekærlighed, samt disses indbyrdes forhold. Overensstemmelsen med hvert af de involverede fags Fælles Mål 2009 er anført.

Efter emneugen er der mulighed for at vælge at fortsætte arbejdet i en projektuge med det overordnede tema Tro og viden. Undervisningsoplægget indeholder forslag til delemner, til det kreative produkt, samt relevante kopisider til hhv. lærer- og elevbrug.

Formålet med undervisningsmaterialet er, at eleverne får forståelse for, at det naturvidenskabelige og det religiøse har hvert sit formål, og at mennesket gør brug af begge dele for at kunne forstå og opleve tilværelsen i alle dens facetter.