Etik, Tak!

Etik, tak! den barmhjertige samaritaner

3.-6. klasse
Kristendomskundskab, dansk, musik og billedkunst

I projektet er der sat fokus på etik i børnehøjde, belyst ved udvalgte bibelske fortællinger. I valget af de enkelte underemner er der lagt vægt på, at de har relevans til den hverdag, eleverne står midt i.

Materialet lægger op til, at eleverne ved at høre, se, undersøge og opleve skal få redskaber til at forholde sig til almene tilværelsesspørgsmål, forstå sammenhænge mellem værdier, normer og adfærd, samt få en viden om, hvilken betydning kristendommen kan have for livsopfattelsen.

Underemnerne er tilrettelagt, så de er ”grydeklare”; de kan bruges enkeltvis over nogle lektioner, eller de kan udvælges, så de indgår i et længere forløb på eventuelle skemafri dage på skolen. Emnerne behøver ikke at benyttes i en bestemt rækkefølge, idet et emne ikke forudsætter, at man har arbejdet med et bestemt emne blandt de øvrige.

Emnerne er så at sige uafhængige af hinanden og kan tages op, når det er relevant i den pågældende klasse.

Til hvert af underemnerne er der en lærerintro med baggrundsstof. Endvidere er der en eller flere bibelske fortællinger, som relaterer til det pågældende emne. Der er forslag til undervisningsforløb og til opgaver, som eleverne kan arbejde med. Opgaverne relaterer dels til den bibelske fortælling, dels til elevernes egen hverdag og egne erfaringer.

Oversigt over underemnerne:

  • Hvad er etik? Den gyldne regel
  • Mennesket og skaberværket
  • De ti bud
  • Retfærdighed / uretfærdighed
  • Tilgivelse og hævn
  • Sandhed og løgn
  • Idoler
  • Se mig! Hør mig! Selviscenesættelse
  • Barn eller voksen
  • Internet, sms’er og den gyldne regel